• Fur Affinity Forums are governed by Fur Affinity's Rules and Policies. Links and additional information can be accessed in the Site Information Forum.

Search results

  1. S

    Members by Species

    Add me please. Brown Bear
  2. S

    The language thread for languages

    afrikaans (kinda like dutch)Baie groete vir al die mense van furaffinity. Hoopelik kan julle my verstaan en ons 'n oordentelike conversasie kan aan hou. Eerstens, wat is jou naam en waar was jy gebore? Ook, meskien kan u vir my hollands of Deutch.luer.
Top